THÔNG BÁO VÊ VIỆC THÀNH LẬP VPDD

THÔNG BÁO VÊ VIỆC THÀNH LẬP VPDD

THÔNG BÁO VÊ VIỆC THÀNH LẬP VPDD

THÔNG BÁO VÊ VIỆC THÀNH LẬP VPDD

THÔNG BÁO VÊ VIỆC THÀNH LẬP VPDD
THÔNG BÁO VÊ VIỆC THÀNH LẬP VPDD
THÔNG BÁO THÀNH LẬP VPĐD

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:01-2019                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                           

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thành lập Văn phòng đại diện)

__________

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Mã Vạch Nam Việt

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số 20182018 ngày 20/12/2018

-  Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Văn Phòng Đại Diện của Công ty như sau:

1. THÀNH LẬP : VPDD CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

2. Tại địa chỉ : 35 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

3. HOTLINE :  028.2241.4447

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện 01/01/2019

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.    

                            

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)