CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT
CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT
Điều khoản và Điều kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

…..oOo…..

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

PRINCIPLE CONTRACT

Số/No: …………………

Ngày/Date: ……………….

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc Hội Khóa XI nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành 01/01/2006

Pursuant to the Civil Code No. 33/2005/QH11 adopted by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 14/06/2005, effective 01/01/2006.

- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc Hội Khóa XI nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành 01/01/2006.

Pursuant to the Commercial Law No. 36/2005/QH11 adopted by the 11th National Assemb of the Socialist Republic of Viet Nam on 14/06/2005, effective 01/01/2006.

Căn cứ vào chức năng và khả năng của hai bên.

Pursuant to the needs and capabilities of the two parties.

Hôm nay ngày 28/09/2018, chúng tôi gồm:

Today, on 28 September 2018 , we include :

Bên A (bên bán):CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

PARTY A: NAM VIET BAR CODE SERVICE TRADING PRODUCTION CORPORATION

Địa chỉ             : 2/3 Đường 426, Ấp 1, X phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Tp/HCM

Address          : 2/3 road 426, Hamlet 1, Phuoc Vinh An commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city.

MST                : 0306212964

Tax code         : 0306212964

Điện thoại       : (08) 629.55.721 – 731                      Fax: (08) 629.55.621

Telephone      : (08)629 55 721- 731                         FAX: (08)629 55 621

Tài khoản số   : 06-000-59-70-701 tại NH Sài Gòn Thương Tín – CN Gò Vấp, Tp.HCM

Account          : 06-000-59-70-701 at Sacombank - Go Vap Branch, HCM city.

Đại diện          : Nguyễn Thành Đôn              - Chức vụ:  Giám Đốc

Representative: Mr.Nguyen Thanh Don              - Position : Director

BÊN B :   .

BÊN MUA (BÊN B)  : .

The BUYER (PARTY B.

Địa chỉ               :. .

Address:            .

Điện thoại/Telephone:   .            Fax:   .

M số thuế/Tax Code:   .

Đại diện:          Ông  .                                             Chức vụ:

Represented by:                                                      Position: 

Sau khi thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng này với các điều khoản như sau :

After discussing, the two parties agree to sign this contract with the following articles:

ĐIỀU 1 : MẶT HÀNG – SỐ LƯỢNG – ĐƠN GIÁ

ARTICLE 1: COMMODITY - QUANTITY – UNIT PRICE

STT
NO

TÊN HÀNG
PRODUCT NAME

MÃ HÀNG & QUY CÁCH
PRODUCT DESCIPTION

ĐVT
UNIT

SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU
MOQ

ĐƠN GIÁ
PRICE/Roll (VNĐ/Roll)

TỔNG
TOTAL (VNĐ)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạm tính

 

 

 

Giảm giá

 

 

 

Thuế VAT

 

 

 

VAT

 

 

 

Tổng

                            

 

 

1.1. Tổng giá trị hợp đồng tối thiểu:

Total minimum value of the contract:                                           (VND)

1.2. Đơn giá sẽ không thay đổi trong suốt thời gian có hiệu lực nêu tại điểu 8.4. của Hợp đồng nguyên tắc này.

The price per unit of the products will not be changed during the time of effect mentioned in Article 8.4. of this Principle contract.

1.3. Số lượng hàng hóa của Hợp đồng nguyên tắc này có thể được thực hiện một hoặc nhiều lần bởi các Đơn hàng của Bên B. Mỗi Đơn hàng có thể gồm một hoặc nhiều loại hàng hóa đã được liệt kê tại điều này với số lượng tối thiểu của một loại hàng hóa là 20 cuộn.

The quantity of goods in this Principle Agreement may be executed one or several times by the Orders of Party B. Each Order may contain one or more items of the goods listed in this Article with the minimum quantity of one item is 20 rolls.

ĐIỀU 2 : CHẤT LƯỢNG

ARTICLE 2: QUALITY

2.1.  Bên A phải cung cấp hàng hóa đúng chất lượng theo mẫu mà bên B yêu cầu trong mỗi Đơn hàng. Theo đó, Bên A sẽ in trước 01 cuộn mẫu cho mỗi loại hàng hóa và gửi cho Bên B phê duyệt trước khi thực hiện toàn bộ Đơn hàng được đặt bởi Bên B.

Party A must supply the goods of the right quality as required by Party B in each Order. Accordingly, Party A must print and send one sample roll for each of the 4 kinds for approval before it produces and delivers the remained quantity of the Order .

2.2. Trường hợp hàng không đạt chất lượng như mẫu đã được Bên B duyệt, bên B có quyền từ chối nhận hàng và bên A phải đổi hàng đúng chất lượng cho bên B.

If the goods do not have the qualify as requirement sample, Party B has the right to reject the goods and Party A must change the right goods to Party B.

ĐIỀU 3: ĐẶT HÀNG - GIAO NHẬN –VẬN CHUYỂN :

ARTICLE 3: PURCHASE ORDER - DELIVERY - TRANSPORTATION

3.1. Đặt hàng: Bên B sẽ Đơn hàng bằng việc gửi (các) Đơn đặt hàng cho Bên A trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng nguyên tắc này. Đơn hàng được Bên B gửi cho Bên A bằng Fax và/hoặc Email. Bên A xác nhận Đơn hàng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được Đơn hàng của Bên B. Việc Bên A không xác nhận Đơn hàng được coi là Bên A đã chấp nhận Đơn hàng và có nghĩa vụ thực hiện Đơn hàng theo các điều kiện, điều khoản nêu tại Hợp đồng nguyên tắc này.

Order: Party B will order by sending the Order (s) to Party A during the effective time of this Principle Agreement. The order is sent by Party B to Party A by Fax and / or Email. Party A confirms the order within 24 hours from the receipt of Party B's Order. If Party A does not confirm the Order, it is deemed Party A has accepted the order and is obliged to fulfill the order according to Conditions, terms stated in this Principle Agreement.

3.2. Địa điểm giao nhận : tại địa chỉ của Bên B như nêu tại phần giới thiệu của Hợp đồng nguyên tắc này.

Place of delivery: at the address of Party B as mentioned in the introduction of this Principle contract.

3.3. Thời gian giao hàng của mỗi Đơn hàng: 10 – 20 Ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Đơn hàng từ Bên B.

Time of delivery of each Order: 10- 20 working days from date Party A receive Order from Party B.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ARTICLE 4: PAYMENT METHOD

4.1. Hình Thức Thanh toán của mỗi Đơn hàng: Sẽ chia thành ba đợt thanh tóan:

Payment term of each Order: Divided into 3 periods of payment after the two parties signed the contract as follows:

  • Đợt 1 : Bên B sẽ ứng trước cho Bên A 50% giá trị Đơn hàng trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày xác nhận Đơn hàng.
  • Stage 1: Party B will pay in advance to Party A 50% of the Order’s value within 02 (two) workings days since the date of Order confirmed.
  • Đợt 2 : Bên B thanh toán cho Bên A đến 80% giá trị Đơn hàng (sau khi trừ đi tiền ứnng trước cho Bên A ở Đợt 1) trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Bên A hoàn tất giao hàng cho Bên B (căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao) và Bên B nhận được hóa đơn Giá trị gia tăng.
  • Stage 2: Party B pays up to 80% of the value of the Order to Party A (after deducting Party A's advance payment in Stage 1) within 02 (two) working days from the date Party A completely delivers  Party B goods ( Based on the minutes on acceptance test and handover) and Party B receives the VAT invoice.
  • Đợt 3 : Bên B sẽ thanh toán 20% còn lại cho Bên A sau 15 ngày kể từ ngày Biên bản nghiệm thu, bàn giao hàng hóa được ký bởi hai Bên.  
  • Stage 3: Party B will pay 20% of the remaining value of the Order to Party A after 15 days from the date of acceptance and delivery of goods signed by both parties.

4.2. Phương thức thanh toán:   Chuyển khoản.

Payment methods : TT via bank.

ĐIỀU 5: CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

ARTICLE 5: TRANSPORTATION COST

-  Chi phí vận chuyển do bên A chịu.

Party A pays for transportation costs.

ĐIỀU 6 : VIỆC HỦY HỢP ĐỒNG

ARTICLE 6: CANCELLATION OF CONTRACT

6.1 - Sau khi ký kết hợp đồng không bên nào được đơn phương hủy bỏ hay chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp nêu tại Điều 6.2 của hợp đồng này. Bên nào tự ý đơn phương hủy bỏ Hợp đồng phải chịu phạt 8% trên tổng giá trị hợp đồng; hoàn trả lại toàn bộ tiền và/hoặc tài sản đã nhận từ bên bị hủy hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho bên kia theo đúng quy định của pháp luật. Mọi thay đổi, bổ sung (nếu có) của Hợp đồng này phải do hai bên ký kết bằng văn bản .

After signing the contract, neither party may unilaterally cancel or terminate the contract except as provided in Article 6.2 of this contract. Any party who unilaterally cancels the contract shall be subject to a fine of 8% of the total contract value; return all money and / or property received from the contractor and compensate the other party in accordance with the law. Any changes, supplements (if any) of this contract must be signed by the two parties.

6.2 - Trong trường hợp bên bán không hoàn thành việc giao hàng theo như thời gian giao hàng nêu tại Điều 3, Bên bán sẽ chịu tiền phạt chậm giao hàng cho Bên mua ở mức 0,2% / 1 ngày chậm giao hàng, tính trên Tổng giá trị hợp đồng và mức phạt không được vượt quá 5% tổng giá trị hợp đồng. Trong trường hợp chậm trễ từ 30 ngày trở lên, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Khi bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng theo Điều này, Bên A chịu trách nhiệm về việc phạt tiền vi phạm hợp đồng theo tỷ lệ 8% (tám phần trăm) tính trên tổng giá trị hợp đồng và hoàn trả tất cả các khoản tiền ứng ứng trước, tiền thanh toán và tiền phạt vi phạm Hợp đồng với Bên B trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Bên B thông báo cho Bên A về việc chấm dứt Hợp đồng đơn phương.

In case the delivery of goods is delayed as the ARTICLE3, the Seller shall pay to the Buyer a penalty of 0.2%/day of Total Value of Contract and the penalty shall not exceed 5% of the Total Value of Contract. In case of late delivery of 30 days or more, Party B has the right to unilaterally terminate the contract. When Party B unilaterally terminates the contract under this Article, Party A shall be liable for a Fine of breach of contract at the rate of 8% (eight per cent) calculated on the Total contract value and shall return all advances, payments and fines for breach Contract to Party B within 5 (five) working days from the date Party B notifies Party A of the unilateral termination of the Contract.

ĐIỀU 7 : THỜI ĐIỂM CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU HÀNG HÓA

ARTICLE 7: TIME OF TRANSFER OF OWNERSHIP OF GOODS

- Quyền sở hữu hàng hóa được chuyển từ Bên A sang Bên B sau khi Bên B đã thanh toán đủ cho Bên A toàn bộ trị giá hợp đồng.

Ownership of the goods is transferred from Party A to Party B after Party B has paid enough for Party A the entire value of the contract.

ĐIỀU  8 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 8: GENERAL PROVISIONS

 

8.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng hợp đồng. Nếu có trở ngại phát sinh trong quá trình thực hiện phải báo trước cho nhau bằng văn bản để kịp thời cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu không tự giải quyết được sẽ nhờ đến Tòa án phân xử. Phán quyết của Tòa án là Khiến quyết cuối cùng buộc hai bên phải tuyệt đối thi hành. Bên thua kiện chịu hoàn toàn các chi phí liên quan.

Two parties commit to implement the contract. If there are problems arising in the implementation process, the party must have the advance notice in writing to each other in time to discuss and settle. If there is no resolution, the party can apply for the court’s arbitration. The Court's judgment is the final decision which is absolutely forced to implement by the two parties. The loser pays for entire related costs.

8.2. Không tự ý sửa đổi hay hủy bỏ hợp đồng khi chưa có sự đồng ý của phía bên kia

Do not arbitrarily modify or cancel the contract without the consent of the other party.

8.3. Các Đơn hàng là một phần không thể tách rời của Hợp đồng nguyên tắc này.

Oders are an integral part of this Principle Agreemnt.

8.4. Hợp đồng nguyên tắc này được lập thành bốn <04> bản; mỗi bên giữ hai  <02> bản đều là bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Hợp Đồng nguyên tắc này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký và được coi là hoàn tất khi hai bên hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng nguyên tắc này đối với các Đơn hàng.

This Principle contract is made into 04 original of equal validity; each party keeps 2 Original copies. This Contract takes effect within 12 months from the date of signing and is deemed completion until both parties fullfil its obaligations under this contract against Orders.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN MUA

   REPRESENTATIVE OF SELLER                                            REPRESENTATIVE OF BUYER

 

 

Các bài khác